Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk ’t Quinikke 2022

1) Algemeen

’t Quinikke, onderdeel van Tworks, is opgericht door Natalle van de Putte (hierna te noemen: de Opdrachtnemer/coach) gevestigd te Afferden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14100960

‘t Quinikke richt zich op het coachen en begeleiden van; kinderen en hun omgeving, jongvolwassenen, volwassenen en groepen/teams, (hierna te noemen Opdrachtnemer/Coachee), evenals het organiseren van trainingen, workshops, lezingen, themabijeenkomsten, kinderfeestjes, familiedagen en (bedrijfs)uitjes.

2) Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met ‘t Quinikke en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de coachee bezoekt de opdrachtnemer/coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Op verzoek van de coachee of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door ‘t Quinikke opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

4) Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders

akkoord moeten gaan met de coaching/begeleiding.

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. ‘t Quinikke kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5) Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer/coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.

Na toestemming van Opdrachtgever/coachee kan verslaglegging plaatsvinden aan derden.

Voor overleg met derden in het belang van de cochee, wordt indien coachee minderjarig is altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

6) Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de coachee brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de coachee heeft gedaan of gemaakt.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de coachee uitvoerig besproken.

7) Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u

gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van ‘t Quinikke niet opgenomen. U kunt uw

bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

8) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) De opdrachtnemer/coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/coachee de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen

b) Voorts is de opdrachtnemer/coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer/coach kan worden gevergd.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de opdrachtgever/coachee onmiddellijk opeisbaar.

9) Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina ‘ tarieven’ van de website van ’t Quinikke, (www.tquinikke.nl) of zijn op te vragen bij ’t Quinikke. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de coachee inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Opdrachtgever/coach houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

10) Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de

Opdrachtnemer/coach. De opdrachtgever/coachee verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van ‘t Quinikke.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt ‘t Quinikke een

betalingsherinnering. Indien opdrachtgever/coachee niet binnen 14 dagen na datum van de

betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is ‘t Quinikke gerechtigd bij

de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven

datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van ‘t Quinikke, is ‘t Quinikke genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden.

De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is ‘t Quinikke gerechtigd verdere behandeling op te

schorten, totdat de opdrachtgever/coachee aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

11) Aansprakelijkheid

Coaching en begeleiding van ‘t Quinikke zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. ‘t Quinikke is nimmer aansprakelijk voor directe of

indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door ‘t Quinikke, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘t Quinikke. Vergoeding aan de opdrachtgever/coachee kan nooit meer bedragen dan de

dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van ‘t Quinikke.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt ‘t Quinikke aan altijd

contact op te nemen met uw huisarts.

12) Risico-acceptatie

a) Opdrachtgever/coachee is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden en andere dieren op de locatie, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na de sessie.

b) Opdrachtgever/coachee neemt deel aan de sessies voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van opdrachtnemer/coach geen aanspraken doen op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de coachee vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers opdrachtnemer voor dergelijke aanspraken door of namens de coachee.

c) Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan van de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevold van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.

d) Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de sessie/activiteit verklaart opdrachtgever/coachee zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

13) Toepasselijk recht en geschillen

a) Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b) Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in der minnen op te lossen.

c). Indien het geschil niet op minnelijke wijze kan worden opgelost is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

14) Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over onze dienstverlening kunt u gebruik maken van de klachtenregeling:

Uiteraard hopen wij dat wij uw klacht gezamenlijk in een persoonlijk gesprek kunnen oplossen. Mocht dit niet tot de oplossingen behoren dan kunt u het volgende doen:

Wij zijn aangesloten bij www.klachtenportaalzorg.nl.  Dit is een onafhankelijke klachtencommissie waar u zich kunt melden met uw klacht.

Klik HIER om uw klacht te melden bij Klachtenportaalzorg.

Andere mogelijkheden:

1. U meld uw klacht bij de NOBCO waarbij wij zijn aangesloten. Reglement vind u  HIER

of

2. U meld uw klacht bij de KREAC waarbij wij zijn aangesloten. (www.kreac.nl)

Op de volgende wijze vindt indiening van een klacht plaats, bij het KREAC.

Om deze zo snel en uitgebreid mogelijk te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat de klacht van de volgende gegevens te voorzien is:

  • Datum van verzending van de schriftelijke klacht;
  • Naam, voorletters en volledige adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • De naam en gegevens van de coach waarover de klacht wordt ingediend;
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de klacht;
  • Voorbeelden van de feiten waarop de klacht gebaseerd is;
  • Eventuele voorgaande correspondentie of emailberichten die betrekking hebben op de klacht.

Alleen als de klachtencommissie over bovenstaande gegevens beschikt kan adequaat gehandeld worden. Stuur de klacht dan aangetekend per post naar:

KREAC t.a.v. de klachtencommissie

Keulseweg 34

2641 PK Pijnacker

Dit dient te gebeuren binnen zes weken na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

15) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.tquinikke.nl en op te vragen bij ’t Quinikke.

b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de

Rechtsbetrekking met de coach.

Reactiemogelijkheid is gesloten